wstecz

Interaktywna Poradnia Języka Polskiego

od kilkunastu lat działa w naszej placówce na wielu płaszczyznach. Ideą tego projektu jest organizowanie w Pałacu Młodzieży pod patronatem Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego i z udziałem językoznawców UKW cyklicznych działań, zachęcających młodzież i dorosłych (rodziców, nauczycieli) do zainteresowania się sprawami języka. Stąd też interaktywny charakter działań – włączanie uczestników różnych form zajęć w placówce w rozmaite zabawy językowe, quizy, mobilizowanie ich do stawiania sobie pytań z zakresu kultury słowa, zapraszanie do udziału w wykładach i zajęciach warsztatowych, happeningach, którym początkowo towarzyszyły stacjonarne i internetowe dyżury w Poradni dla wszystkich zainteresowanych. Obecna formuła Poradni polega na poszerzeniu działań o zorganizowane grupy dzieci i młodzieży spoza placówki, które korzystają z zajęć warsztatowych, wykładów językoznawców różnych specjalności poświęconych wielu zagadnieniom: sztuce retoryki, kulturze słowa, poprawności językowej i pragmatyce, analizie e-języka, subkultur językowych czy komunikacji medialnej. Młodzież uczestniczy także w konkursach, prezentacjach i wydarzeniach. Interaktywność przedsięwzięcia polega na stałej komunikacji z adresatem działań Poradni, na współpracy z nauczycielami PM (organizowanie w ramach ich zajęć dyktand, zabaw i happening językowych) oraz pedagogami i uczniami różnych typów szkół, którzy maja wpływ na tematykę spotkań oraz są aktywnymi ich uczestnikami.

Poradnia jest propozycją edukacyjną, która zachowując głównej ideę, jaką jest promowanie piękna i poprawności mowy, podlega stałej modyfikacji zgodnie z duchem czasu. Pojawiają się nowe tematy, pomysły i sama formuła. Poradnia, z towarzyszącymi jej imprezami, stanowi przykład konsekwentnych działań na rzecz krzewienia kultury słowa wśród młodych i dorosłych użytkowników języka polskiego.

123465

 

26 kwietnia 2022 okazji ROKU ROMANTYZMU POLSKIEGO

odbyła się sesja literacka, podczas której swoje wystąpienia mieli dr Marta Kładź-Kocot  oraz
dr Dominik Wierski. Prelegenci udowodnili, że romantyczne utwory – tematyka, forma, motywy, konwencje czy  postaci- są w gruncie rzeczy bardzo aktualne,o czym świadczyło wielkie zainteresowanie i skupienie licznie zgromadzonej młodzieży. Ale też spojrzenie na klasyczne dzieło epoki, jaką jest Balladyna,  przez panią dr Martę Kładź-Kocot
( której wielką pasją i przedmiotem zainteresowania jest fantastyka) było bardzo nowatorskie, co podkreślał już sam tytuł jej wykładu, będącego bardzo szczegółową, a jednocześnie wykorzystującą nowe klucze interpretacyjne analizą. W wykładzie "Inne czytanie Balladyny"  ciekawe było pogłębione  i  nowe spojrzenie na fantastykę utworu i jego baśniowość. Niezwykle ubogacające  uczniów i poszerzające ich horyzonty oraz narzędzia interpretacyjne było ukazanie rozmaitych kontekstów literackich i kulturowych wykorzystanych przez Juliusza Słowackiego ( Szekspira, konwencji bukoliki), a także ukazanie fantastycznych postaci przez porównanie ze współczesnymi bohaterami tej literatury, między innymi Tolkiena. Stanowiło to nowatorskie ujęcie romantycznej konwencji, a jednocześnie pokazanie jej ponadczasowości, a także wpisanie jej we  współczesne literackie mody, przemawiające do pokolenia licealistów 2022.
Podobnie dr Dominik Wierski w wykładzie zatytułowanym "Filmowe portrety artystów epoki romantyzmu"  bogato ilustrowanym przykładami z kilku produkcji polskiego i światowego kina, w sposób niekonwencjonalny ukazał, jak inspirującą epoką dla reżyserów filmowych był i jest romantyzm-jego motywy, nastrój, klimat, postaci, a także ludzie tej epoki, ich wrażliwość, styl życia, poszukiwania twórcze i same dzieła literackie, muzyczne czy malarskie. Nie wszyscy uczestnicy spotkania znali romantyczne korzenie popularnej postaci Frankensteina, bohatera powieść angielskiej pisarki doby romantyzmu Mary Shelley. 

 

12 stycznia 2022 roku o godzinie 11.00

w sali widowiskowej Pałacu Młodzieży w ramach Salonu Językowego gościć będziemy prof. Iwonę Benenowską (UKW) z wystąpieniem: „Białoszewski a styl potoczny”. Spotkanie to poświęcone będzie refleksji na temat stylu artystycznego w konfrontacji ze stylem potocznym w połączeniu z przybliżeniem języka Mirona Białoszewskiego, który w swoim „Pamiętniku z powstania warszawskiego” spaja te dwa zjawiska językowe. Podczas wykładu młodzież zapozna się z językiem powieści Białoszewskiego, usystematyzuje zagadnienia dotyczące stylu językowego oraz w konkluzji zobaczy zależność między tematyką i gatunkiem wypowiedzi a doborem warstwy stylistycznej. Nasza propozycja łączy zagadnienia teoretycznoliterackie z kwestiami językoznawczymi. Warto wspomnieć w stulecie urodzin pisarza jego wyjątkowe i nowatorskie zabiegi językowe.

Impreza adresowana do uczniów ostatnich klas SP i szkół średnich. Zorganizowana i przeprowadzona zostanie z uwzględnieniem wymogów sanitarnych.

Zgłoszenie udziału grup zorganizowanych należy składać do 7 stycznia 2022 roku: e-mailem:paideia.palac@wp.pl lub telefonicznie – 696 587 105. Powinno ono zawierać: nazwisko nauczyciela, ilość uczniów, nazwę szkoły oraz telefon kontaktowy. Zakup biletów (5 zł) przed imprezą w kasie PM.

Decyduje kolejność zgłoszeń, gdyż ilość miejsc jest ograniczona.